GPG Keys

Initialize gopass

Using gopass

Synchronization

Team sharing